Thông tin ngành  »  Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2015, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016 và các năm tiếp theo

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2015 diễn ra chiều ngày 04/11, tại Hà Nội. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Nguyễn Thái Lai, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa. Cùng dự có Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị khác trực thuộc Bộ tại Hà Nội; Thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ.

Ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng đầu năm 2015

Nỗ lực, tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ năm 2015

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác 10 tháng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2015, ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao như: (i) Đẩy mạnh công tác xây dựng chính sách và pháp luật về TN&MT, trong đó đã trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Kỳ họp thứ 9; xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật khí tượng thủy văn, đang hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (tính đến ngày 30/10/2015, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định; 08 Quyết định và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; ban hành 47 Thông tư, Thông tư liên tịch). (ii) Tập trung cải cách hành chính (CCHC); triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT trong toàn ngành; bảo đảm tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Văn phòng một cửa công khai và theo quy định. (iii) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (tính đến tháng 10/2015, Bộ đã triển khai 68 cuộc đối với hơn 800 tổ chức; tiếp nhận và xử lý gần 3.000 lượt đơn, trong đó 97% thuộc lĩnh vực đất đai,  55% đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý; tiếp 420 lượt công dân với gần 1.500 người). (iv) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành ở Trung ương và địa phương; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển các trường trực thuộc Bộ đến năm 2030. (v) Bảo đảm hiệu quả, minh bạch công tác kế hoạch tài chính và đầu tư phát triển; tăng cường hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cho các chương trình, dự án trọng điểm của ngành đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý các chương trình dự án hợp tác quốc tế của Bộ; nâng hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác văn phòng, thi đua khen thưởng và tuyên truyền.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực quản lý đất đai đã tập trung rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật đất đai và các Nghị định để xây dựng dự thảo Nghị định quy định bổ sung một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia (điều chỉnh) chuẩn bị trình Quốc hội xem xét; đẩy mạnh công tác đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất; tập trung xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phục vụ đa mục tiêu; tăng cường cải cách hành chính trong quản lý đất đai,...

Lĩnh vực tài nguyên nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; đang khẩn trương hoàn thiện Đề án nghiên cứu đánh giá việc khai thác sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long để trình Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đánh giá lại tác động của dự án Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai; tập trung xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghiên cứu tác động của các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Công,…

Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt và công bố kết quả 04 đợt khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; tiến hành khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia,…

Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực môi trường tiếp tục tập trung đẩy nhanh việc xây dựng và trình ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường làng nghề, bảo vệ môi trường các lưu vực sông, công tác quản lý chất thải và cải thiện môi trường; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 và các sự kiện liên quan,…

Ông Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực biển và hải đảo đã hoàn thành trình Quốc hội thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đang khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết, thi hành Luật; triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 30/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 tại thành phố Đà Nẵng,…

Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu đã có nhiều nỗ lực trong việc khẩn trương hoàn thiện dự án Luật khí tượng thủy văn theo ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Chiến lược, Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu (BĐKH); hoàn thiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) giai đoạn sau 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai các dự án trọng điểm ứng phó với BĐKH; xây dựng đề xuất Thông báo quốc gia lần thứ ba và Báo cáo cập nhật hai năm một lần (lần thứ hai) của Việt Nam cho Công ước khí hậu; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (COP 21),... Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước; cảnh báo và dự báo sát diễn biến 4 cơn bão, 12 đợt không khí lạnh, 03 đợt rét đậm, rét hại, 14 đợt nắng nóng và 11 đợt mưa lớn diện rộng.

Ông Lê Công Thành, Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ cũng đã quan tâm xây dựng Luật đo đạc và bản đồ; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ; ban hành 10Thông tư quy định về danh mục địa danh các tỉnh, thành phố;tập trung thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ;đẩy mạnh công tác biên giới và địa giới...

Lĩnh vực viễn thám đã quan tâm rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực viễn thám; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các đề án, dự án về theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công; xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành viễn thám quốc gia giai đoạn 2015-2025,...

Tăng tốc triển khai, hoàn thiện nhiệm vụ được giao năm 2015 bảo đảm tiến độ và chất lượng

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ kế hoạch các tháng cuối năm 2015, đồng thời tạo được những chuyển biến tích cực hơn nữa trong năm 2016 và các năm tiếp theo; thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh cần tập trung hơn nữa cho công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, quy trình nhằm giảm thời gian xử lý, cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính; quan tâm xây dựng và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật; đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ; tham mưu các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để hoàn thành Chương trình công tác và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo sát sao, đẩy nhanh công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhất là Luật Tài nguyên, môi trường Biển và hải đảo mới được Quốc hội thông qua, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; khẩn trương hoàn thành việc đăng ký danh mục đề án, văn bản hướng dẫn thi hành Luật năm 2016 của Bộ; kiên quyết không để chậm tiến độ trình các văn bản.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị; tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

"Từ nay tới cuối năm, thời gian còn rất ngắn, để bảo đảm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 và chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016, tôi yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của về để đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC trong toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết TTHC trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (ii) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình trong lĩnh vực quản lý của Bộ. Tập trung cao độ cho việc hoàn thiện dự án Luật khí tượng thủy văn để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10;  bám sát Chương trình công tác, Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng thời gian và thời gian chất lượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. (iii) Chuẩn bị tốt các nội dung tham dự Hội nghị lần thứ 21các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21)  tại Pháp; Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. (iv) Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và định hướng nhiệm vụ công tác năm 2016,..." - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị


Ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Trần Quý Kiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch phát biểu tại Hội nghị

Nguồn: monre.gov.vnCác tin liên quan khác

Mr Nam (0912.323.893) :

My status

Miss Huệ (0986.685.278) :

My status