Thông tin ngành  »  Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2015, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016 và các năm tiếp theo

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2015 diễn ra chiều ngày 04/11, tại Hà Nội. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Nguyễn Thái Lai, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa. Cùng dự có Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị khác trực thuộc Bộ tại Hà Nội; Thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ.

Ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng đầu năm 2015

Nỗ lực, tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ năm 2015

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác 10 tháng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2015, ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao như: (i) Đẩy mạnh công tác xây dựng chính sách và pháp luật về TN&MT, trong đó đã trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Kỳ họp thứ 9; xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật khí tượng thủy văn, đang hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (tính đến ngày 30/10/2015, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định; 08 Quyết định và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; ban hành 47 Thông tư, Thông tư liên tịch). (ii) Tập trung cải cách hành chính (CCHC); triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT trong toàn ngành; bảo đảm tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Văn phòng một cửa công khai và theo quy định. (iii) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (tính đến tháng 10/2015, Bộ đã triển khai 68 cuộc đối với hơn 800 tổ chức; tiếp nhận và xử lý gần 3.000 lượt đơn, trong đó 97% thuộc lĩnh vực đất đai,  55% đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý; tiếp 420 lượt công dân với gần 1.500 người). (iv) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành ở Trung ương và địa phương; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển các trường trực thuộc Bộ đến năm 2030. (v) Bảo đảm hiệu quả, minh bạch công tác kế hoạch tài chính và đầu tư phát triển; tăng cường hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cho các chương trình, dự án trọng điểm của ngành đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý các chương trình dự án hợp tác quốc tế của Bộ; nâng hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác văn phòng, thi đua khen thưởng và tuyên truyền.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực quản lý đất đai đã tập trung rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật đất đai và các Nghị định để xây dựng dự thảo Nghị định quy định bổ sung một số nội dung về thu hồi đất,